KOMUNIKAT. Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN wejdą od 1 października

650

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podczas posiedzenia 20 września podjął uchwałę o dokonaniu ważnych zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym. Dokument zacznie obowiązywać w dniu 1 października 2023 roku.

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZPN – OBOWIĄZUJE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023

Z uwagi na zakres nowelizacji i jej obszerność, poniżej wskazujemy najważniejsze zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN:

1. Regulamin został dostosowany do wchodzących w życie 1 października 2023 roku regulacji dotyczących agentów piłkarskich i przewiduje ich odpowiedzialność dyscyplinarną.

2. Z uwagi na istotne wątpliwości interpretacyjne, w szczególności gdy wykonanie kary zasadniczej było warunkowo zawieszone, a ukarany podmiot popełnił ponowne przewinienie, wprowadzono definicję przewinienia dyscyplinarnego podobnego.

3. Podwyższono górny próg zagrożenia w zakresie kary pieniężnej orzekanej jako kara dodatkowa wobec klubów do kwoty 2,5 mln zł.

4. Procedura odstąpienia od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu (art. 48) zakłada prowadzenie postępowania w tym zakresie wyłącznie na wniosek, który wnosi się w terminie 48 godzin od zakończenia meczu.

5. Wprowadzono regulacje mające na celu wzmożenie ochrony sędziów:

a) Za kierowanie słów lub zachowań wulgarnych lub uznanych powszechnie za obraźliwe w stosunku do sędziego wymierza się kary upomnienia, nagany, karę pieniężną lub karę dyskwalifikacji w wymiarze nie wyższym niż 5 meczów;

b) Wprowadzono odpowiedzialność dyscyplinarną za stalking i nękanie sędziego, jak i innego uczestnika meczu, która przewiduje m.in. karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów.

6. Wprowadzono nową definicję match-fixingu. Odpowiedzialności podlega ten, kto czyni przygotowania, usiłuje lub doprowadza do niewłaściwej zmiany wyniku lub przebiegu zawodów sportowych w celu wyeliminowania – w całości lub w części – nieprzewidywalnego charakteru tych zawodów sportowych, w związku z manipulowaniem zakładami bukmacherskimi.

7. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za uczestnictwo w zakładach bukmacherskich będzie podlegał udział we wszelkich zakładach, zawieranych w kraju i za granicą, odnoszących się do wszystkich meczów piłkarskich.

8. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegać również będzie wpływanie na wynik meczu innego klubu, w sytuacji jeżeli wpływa lub próbuje wpłynąć na wynik rozgrywek przedstawiciel lub osoba działająca na rzecz klubu, który nie bierze udziału w meczu, ale zyska na jego rozstrzygnięciu.

9. Zniesiono górną granicę kary pieniężnej orzekanej wobec klubów za niewykonywanie w terminie 30 dni lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych PZPN.

10. Wprowadzono rewolucyjną zmianę w celu usprawnienia postępowania przed organami dyscyplinarnymi, mając w szczególności na uwadze to, że niewielki odsetek orzeczeń jest zaskarżanych do II instancji, bądź w drodze skargi kasacyjnej (3% w ubiegłym roku). Uzasadnienia orzeczeń dyscyplinarnych będą sporządzane na wniosek, z pewnymi wyjątkami. Z urzędu będą sporządzane uzasadnienia w sprawach, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które są natychmiast wykonalne lub w których wymierzono karę dyskwalifikacji określoną liczbą meczów, gdy kara może zostać wykonana w terminie 1 miesiąca lub krótszym. Pozostałe orzeczenia organów dyscyplinarnych będą uzasadniane na piśmie jedynie na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia uzasadnienia.

11. Instytucja zatarcia ukarania nie będzie obejmowała kar wymierzonych za korupcję.

12. Wprowadzono zmianę co do instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, aby stała się ona wyjątkiem od reguły, a nie zasadą orzekania. Skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji będzie uzależnione również od tego, czy obwiniony w okresie dwóch miesięcy przed popełnieniem przewinienia nie został prawomocnie ukarany za tożsame przewinienie dyscyplinarne lub przewinienie podobne.

13. Podobnie jak do tej pory w przypadku zawodników – również inna osoba niż zawodnik, a uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych, która w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma czwarte, ósme, dwunaste oraz każde kolejne napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze określonym w Art. 58.

W stosunku do osoby, która w danych rozgrywkach pełni zarówno funkcję zawodnika oraz inną funkcję uprawniającą do przebywania na ławce rezerwowych –  ewidencje napomnień prowadzone są odrębnie.