Można już składać wnioski do „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

271

Od 3 kwietnia można składać wnioski inwestycyjne w ramach „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Termin mija 8 maja.

Celem programu, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na pięć grup.


1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.


2. Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.


3. Trzecią grupą zadań są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.


4. Czwartą grupą zadań są zadnia mające na celu wzmocnienie bazy infrastruktury tenisowej i wsparcie tworzenia warunków do rozwoju i popularyzacji tenisa poprzez budowę nowej i rozbudowę istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury. Wyodrębnienie tej grupy ma zwrócić uwagę na deficyty i przyczynić się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury tenisowej oraz jej użyteczności w sezonie jesienno-zimowym.


5. Piąta grupa zadań skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego i zakłada budowę tras MTB-XC „cross country” służących doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country” na terenie Dolnego Śląska. Główną funkcją rowerowych parków umiejętności ma być realizacja nauki i doskonalenia techniki jazdy oraz poprawa
bezpieczeństwa trenujących.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie – Edycja 2023 to 250 mln zł. W przypadku zwiększenia środków na realizację programu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania przez większą liczbę wnioskodawców, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia o programie.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 3 kwietnia do 8 maja 2023 r. Złożenia wniosku dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej: wnioski.msit.gov.pl.

Wstępny termin oceny wniosków przez Ministerstwo to koniec roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki – TUTAJ LINK.