Trwają konsultacje ws. zmiany rozporządzenia dot. badań lekarskich

50
rozporzadzenie

rozporzadzenie

Minister Zdrowia przesłał właśnie do konsultacji projekt nowego rozporządzenia ws. badań lekarskich dla sportowców zakładający zmiany, o które od dawna walczył m.in. Polski Związek Piłki Nożnej. – To może być przełomowa chwila w zakresie badań lekarskich dla sportowców – zapowiada Senator RP Mieczysław Golba.

To właśnie z inicjatywy Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, którą wsparł wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Warchoł prace w tym zakresie nabrały rozpędu. – To jest bardzo ważne, żeby sportowcy mieli lepszy i łatwiejszy dostęp do badań lekarskich w szczególności w mniejszych miejscowościach. W piłkę nożną grają wszędzie, więc nie można im tego utrudniać. Niech rozwijają się talenty, sport wśród dzieci i młodzieży – powiedział minister Marcin Warchoł.  

pismo przewodnie

103 instytucje, do których projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji mają czas na wniesienie uwag do końca stycznia br.

Coś co jeszcze niedawno wydawało się nierealne staje się rzeczywiste. Po wielu latach funkcjonowania fikcji związanej z badaniami, udało się doprowadzić prawie do finału projekt nowego rozporządzenia – nie ukrywa radości Prezes Golba.

Najważniejsze kwestie zawarte w rozporządzeniu to:

– badania przeprowadzane będą raz w roku;

– opinię będą mogli wydawać poza lekarzami sportowymi również lekarze rodzinni;

– do rozgrywek dopuszczani będą również zawodnicy na podstawie oświadczeń o braku przeciwwskazań do uprawniania sportu.

Z dużą radością informację o postępie prac przyjął Prezes Zbigniew Boniek. PZPN od wielu lat zabiegał o zmianę zapisów w rozporządzeniu.

Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie w lutym br.


Poniżej prezentujemy projekt rozporządzenia przesłany do konsultacji:

Projekt z dnia 16.01.2019 r.

Rozporządzenie

Ministra Zdrowia[1])

z dnia ………..

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) zarządza się, co następuje.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz:

1) posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
w dziedzinie medycyny sportowej;

2) podstawowej opieki zdrowotnej.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W odniesieniu do osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej orzeczenie może wydać również lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny sprawujący opiekę nad osobą przewlekle chorą, jeżeli posiadana dokumentacja medyczna oraz informacje o stanie zdrowia pozwalają na dokonanie prawidłowej oceny zdolności do uprawiania danego sportu.

4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wydaje osobie, o której mowa w ust. 2, skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2 pkt 1, w celu wydania orzeczenia, jeżeli stwierdzi, że:

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wykracza poza zakres podstawowej opieki zdrowotnej;

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia
i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

1) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

2) badanie ortopedyczne;

3) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

4) pomiary antropometryczne;

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

7) badanie ogólne moczu;

8) badanie spirometryczne;

9) konsultację neurologiczną.                 

2. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić wykonanie innych niż określone
w ust. 1 badań specjalistycznych lub diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, niezbędnych do wydania orzeczenia.”;

3) w § 4:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy
o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7 oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 ust. 1:

1) pkt 8 – u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

2) pkt 9 – u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki.

3. Badanie okresowe przeprowadza się:

1) co 12 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7;

2) co 24 miesiące – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1:

a) pkt 8 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie,

b) pkt 9 – u zawodników uprawiających sporty walki.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.”;

4) uchyla się § 5.

§ 2. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Zdrowia

 

w porozumieniu

Minister Sportu i Turystyki

 


 

                                                        Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), upoważniającego ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe oraz zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, przy uwzględnieniu specyfiki współzawodnictwa sportowego.

W projekcie rozporządzenia proponuje się rozszerzenie katalogu lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu o lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21.  a 23. rokiem życia) oraz lekarza sprawującego stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawując bieżącą opiekę nad dzieckiem, zarówno profilaktyczną (badania przesiewowe, bilanse zdrowia), jak i leczniczą oraz dysponując jego dokumentacją medyczną, posiada bardzo szeroką   i wszechstronną wiedzę o pacjencie, jego stanie zdrowia, chorobach przewlekłych, doznanych urazach itp. W ramach realizacji porad patronażowych i badań bilansowych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dokonuje kwalifikacji ucznia do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Podobnie jest w przypadku osoby przewlekle chorej, która pozostaje pod stałą opieką lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny i podlega regularnym badaniom oraz wizytom kontrolnym.

Z uwagi na dużą różnorodność dyscyplin sportowych oraz związanych z tym obciążeń dla organizmu (częstotliwość treningów i zawodów, rodzaj wysiłku fizycznego itp.), rozporządzenie przewiduje wybór sposobu postępowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego trafia osoba ubiegająca się o orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu. Może on we własnym zakresie przeprowadzić badania (skierować na konsultacje specjalistyczne) i na podstawie ich wyników wydać orzeczenie. Jeśli jednak stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres podstawowej opieki zdrowotnej albo wymaga tego dokonanie prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu, kieruje pacjenta do lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, lub – w przypadku osób niepełnosprawnych – do lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. O takim skierowaniu może zdecydować zarówno na etapie badania wstępnego, jak i okresowego czy kontrolnego. W przypadku gdy badania wstępne wykonywał lekarz specjalista (na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), badanie okresowe mogłoby być kontynuowane u tego lekarza bez odrębnego skierowania. Lekarz sprawujący stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą mógłby przeprowadzić badania i wydać orzeczenie w ramach sprawowanej opieki (bez odrębnego skierowania), jeśli posiadana dokumentacja medyczna oraz informacje o stanie zdrowia pozwalają na dokonanie prawidłowej oceny zdolności do uprawiania danego sportu.

Proponowane rozwiązanie zwiększy dostępność do sportu dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach gdzie brakuje poradni medycyny sportowej, ale też zapewni bezpieczne jego uprawianie, gdyż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uznając, że w konkretnym przypadku do wydania orzeczenia niezbędna jest wiedza i doświadczenie lekarza specjalisty, ma możliwość wydania skierowania do poradni medycyny sportowej. Również lekarz specjalista sprawujący stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą mógłby wydać takie orzeczenie w ramach sprawowanej opieki, jeżeli posiadana dokumentacja medyczna oraz informacje o stanie zdrowia są wystarczające do dokonania prawidłowej oceny zdolności do uprawiania danego sportu. W przeciwnym razie właściwym do wydania orzeczenia będzie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Analogiczne zmiany proponuje się w procedowanym równolegle projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. poz. 500 oraz z 2019 r. poz. .).

Zmiana rozporządzenia polega ponadto na ograniczeniu liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w treningach lub zawodach sportowych, oraz ograniczeniu częstotliwości wykonywania tych badań. Jednocześnie, do decyzji lekarza orzekającego pozostawiono możliwość zlecenia wykonania innych niż określone w rozporządzeniu badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia, niezbędnych do wydania orzeczenia. Rozwiązanie to pozwala na dostosowanie zakresu badań, z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności oraz potrzeb wynikających ze stanu zdrowia konkretnego zawodnika.

W celu zapewnienia spójności i jednolitości przepisów, analogiczne zmiany proponuje się także w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Projekt nie ma wpływu na mikro- małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ proponowane zmiany nie określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Przedmiotowa regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.


[1]) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).