Kluby mogą sięgać po pieniądze z programów MSiT

45
msit

msit
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Po część środków z poszczególnych programów mogą sięgać zarówno kluby piłkarskie jak i lokalne samorządy. Niebawem ruszy też nabór wniosków o dotację z programu KLUB.

– Cieszę się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki kontynuuje programy, które cieszą się dużym wzięciem wśród naszych samorządów i klubów piłkarskich. Zachęcam do udziału w nich, bo można pozyskać dodatkowe środki na zatrudnienie animatora sportu, który będzie zajmował się aktywizowaniem i szkoleniem młodzieży, a także niemałe pieniądze na działalność choćby klubu piłkarskiego. W ubiegłym sezonie z programu KLUB skorzystało w naszym regionie kilka klubów piłkarskich, które uzyskały dotacje w wysokości 10 tys. zł. Na pewno był to znaczący zastrzyk dla ich budżetów. Jak tylko ruszy nabór nowych wniosków, będziemy nagłaśniać ten fakt, by jak najwięcej naszych klubów piłkarskich wysłało swoją aplikację – powiedział Mieczysław Golba prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
Program KLUB już niebawem nabór wniosków
KLUB to kluczowy projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki, to sportowy program 500+, stanowiący bezpośrednie wsparcie małych i średnich klubów sportowych. Ministerstwo wspiera, bez pośredników, kwotami: 10 000 zł – klub jednosekcyjny, 15 000 zł – klub wielosekcyjny. Za pośrednictwem programu, klub może zyskać dofinansowanie na opłacenie trenerów, zgrupowań i obozów a także zakup każdego asortymentu sprzętu sportowego, w tym stroju sportowego i obuwia sportowego. W 2016 roku z dotacji na kwotę 24 mln zł skorzystało 2151 klubów, w tym gronie były kluby piłkarskie z Podkarpacia. W 2017 roku budżet programu został zwiększony do 30 mln zł, co umożliwi wsparcie około 3 tys. kolejnych klubów z całego kraju. Nowy nabór zostanie ogłoszony już wkrótce.
Program Lokalny Animator Sportu
Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, Realizować go mogą na podstawie złożonych wniosków do wybranego w naborze wnioskodawcy, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy w charakterze animatora sportu, m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy. Wymagana jest pisemna rekomendacja jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których podmioty zgłaszające animatora prowadzą podstawową działalność statutową, która powinna obejmować również deklarację wsparcia finansowego lub w innej formie, dla rekomendowanego do udziału w projekcie animatora. Projekt „Lokalny Animator Sportu” polega na udziale finansowym MSiT w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowe, na obiektach powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz na terenie obiektów sportowych wskazanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Główne zadania Animatora Sportu
1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
2) stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
3) przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
4) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
6) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,
7) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.
Więcej informacji o programie Lokalny Animator Sportu znajduje się tu:
http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-sg/rusza-program-lokalny-animator-sportu
Wszystkie szczegóły dotyczące naboru do wszystkich projektów znajdują się tu:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenieprogramu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html