POZYSKAJ ŚRODKI FINANSOWE DLA SWOJEGO KLUBU, NA SPRZĘT, TRENERA LUB OBÓZ DLA MŁODZIEŻY

123
DSC2179

 

 DSC2179

Kluby piłkarskie dostały kolejną możliwość pozyskiwania środków na bieżącą działalność. Zabiegać o nie można w Ministerstwie Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub”. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2016 r., ale ze złożeniem wniosku nie należy czekać na ostatnią chwilę. Im wcześniej trafi on bowiem do ministerstwa, tym większe szanse na otrzymanie dotacji.

– Gorąco zachęcam nasze kluby do skorzystania z dotacji w ramach programu „Klub”. Daje ona bowiem możliwość pozyskania środków z których można opłacić trenera, zorganizować dla młodych piłkarzy obóz czy zakupić sprzęt. To dodatkowa szansa na rozwój dla każdego klubu – uważa Mieczysław Golba, prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

CZYM JEST PROGRAM „KLUB”

To nowy model programu pomocowego, opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polega on na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji lokalnej społeczności oraz rozwoju młodych talentów sportowych.
CELE PROGRAMU „KLUB”
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury
organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji
sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy
lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU „KLUB”

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie
stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności
statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz
uczniowskich klubów sportowych.

GŁÓWNE WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU „KLUB”
1) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia
2016 roku,
2) dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora,
nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie wyłącznie z dziećmi
i młodzieżą szkolną do 18 roku życia,
3) stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł
(w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu
wielosekcyjnego) -w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku
szkoleniowców,
4) kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji
obozu sportowego w dowolnej proporcji finansowej (którego uczestnikami mogą
być wyłącznie dzieci i młodzież do 18 roku życia) wynosi 4000 zł (w przypadku
klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego),

WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU „KLUB”
1) łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu KLUB nie może
przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł
w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję,
2) kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy w roku
poprzedzającym złożenie wniosku w naborze nie może przekroczyć kwoty
300 tys. zł (brutto) – do wniosku należy dołączyć stosowny bilans finansowy
za ostatni rok obrachunkowy oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności
wnioskodawcy za rok poprzedzający złożenie wniosku,

3) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną
działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu),
4) wymagane jest przedstawienie informacji o ilości sekcji sportowych
funkcjonujących w klubie,
5) wymagane jest przedstawienie informacji o liczbie dzieci i młodzieży w klubie do
18 roku życia w podziale na:
a) posiadających licencje zawodnicze polskich związków sportowych,
b) nie posiadających licencji,
c) będących członkami kadry narodowej,
6) wymagane jest przedstawienie informacji o udziale wnioskodawcy w systemie
współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej zawierającej
w szczególności liczbą punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
7) w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca
zobowiązany jest do przedstawienia wniosku specyfikacji
kompletu sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia szkolenia sportowego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „KLUB”
1. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do
dnia 15 kwietnia 2016 r.
2. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych
w systemie elektronicznym AMODIT MSiT. Wypełniony formularz należy przesłać
drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku
wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć
w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla
Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie Program
„KLUB” – nabór na 2016 r. Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji
papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku
wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi
być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.
3. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT lub
data stempla pocztowego.
4. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć
stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.
5. W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy
opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli
„za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
6. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.
7. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być
wypełnione w sposób wyczerpujący.

TERMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE „KLUB”
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia
15 czerwca 2016 r.

DO POBRANIA

Instrukcja jak zostać beneficjentem MSiT

Program „Klub” podstawowe informacje

Program Klub Prezentacja