komunikat1

39

Komunikat

W dniu 05 listopada 2013r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie wytoczonej przez Prokuraturę Rejonową dla Miasta Rzeszowa przeciwko Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej o uchylenie uchwał podjętych na Walnym Zebraniu w dniu 03.03.2012r. Prawnicy reprezentujący Podkarpacki ZPN w postępowaniu sądowym wnieśli o odrzucenie wniosku prokuratury podnosząc, że przed skierowaniem sprawy do sądu nie wyczerpano procedury naprawczej i dlatego droga sądowa jest niedopuszczalna. Nikt bowiem nie zwracał się do Związku o usunięcie ewentualnych nieprawidłowości, lecz od razu skierowano sprawę do sądu, co stanowi naruszenie przepisów Prawa o stowarzyszeniach.  Dodatkowo podniesiono, że niniejsza sprawa ma charakter polityczny albowiem na 346 stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie w Rzeszowie, prokuratura wystąpiła do sądu o uchylenie uchwał stowarzyszenia tylko jeden raz w okresie ostatnich trzech lat, właśnie w niniejszej sprawie, co dobitnie świadczy o tym, jak bardzo prokuratura interesuje się uchwałami podejmowanymi przez stowarzyszenia. W odpowiedzi na zgłoszony wniosek obecna na rozprawie Prokurator Elżbieta Rak stwierdziła, że prokuratura nie musi do nikogo zwracać się o usunięcie czegokolwiek, lecz od razu kieruje sprawę do sądu, ponieważ uprawnienia prokuratury wynikają z ustawy o prokuraturze oraz kodeksu postępowania cywilnego. Ripostując prawnicy Związku zwrócili uwagę Sądu na to, że ani przepisy ustawy o prokuraturze ani przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie wyposażają prokuratora w uprawnienie do żądania uchylenia uchwał stowarzyszenia. Takie przepisy zawarte są w Prawie o stowarzyszeniach przewidującym odpowiedni tryb postępowania, którego prokuratura nie dochowała. Sąd postanowił rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym i celem odczekania na rozstrzygnięcie w przedmiocie odrzucenia wniosku rozprawa została odroczona bez ogłaszania kolejnego terminu.