Odpowiedź do Grzegorza Laty

49

Prezes PZPN                                                                 Rzeszów, 16 maja 2012 r.

Grzegorz Lato

Warszawa

 

             W odpowiedzi na pismo Prezesa PZPN Grzegorza Lato z dnia 15.05.2012r., w imieniu Zarządu Podkarpackiego ZPN, informujemy, że rezygnujemy z oferty przekazania biletów na mecze fazy grupowej reprezentacji Polski, do dyspozycji członków Zarządu naszego Związku.

                Decyzję Prezesa PZPN podjętą w formie Uchwały z dnia 15.05.2012r. nr V/88 uważamy za haniebną i godzącą w powagę zarówno Podkarpackiego ZPN, jak również w osobę Prezesa Kazimierza Grenia.

                Mamy pełną świadomość, że decyzja Prezesa PZPN ma charakter osobisty i wynika z prywatnej niechęci wobec Pana Kazimierza Grenia i jest w swym założeniu i treści ukierunkowana na poniżenie Jego godności, jako Prezesa jednego z Wojewódzkich ZPN, ale również jako człowieka.

                Z przykrością stwierdzamy po raz kolejny, że Prezes PZPN swoje osobiste animozje wobec działaczy piłkarskich w Polsce realizuje poprzez powierzone jemu stanowisko, wykorzystując je do prywatnej walki z osobami o odmiennych programach i poglądach.

                Działania takie są poniżające i nie licują z powagą stanowiska jakie piastuje prezes Grzegorz Lato i w takiej sytuacji winny być uznane za naganne i napiętnowane, gdyż stanowią nieuprawnioną ingerencję w struktury związku wojewódzkiego.

                Członkowie Zarządu Podkarpackiego ZPN w pełni solidaryzują się z Prezesem Kazimierzem Greniem i czują się również obrażeni i poniżeni w/opisanymi działaniami Prezesa Lato – traktując je jako próbę dokonania wewnętrznego zamieszania w Zarządzie Podkarpackiego ZPN i tym samym skłócenia działaczy w naszym Związku.

                Należy nadmienić również, że załączona do pisma PZPN z dnia 15.05.2012r. Uchwała nr V/88 z dnia 15.05.2012r. „w załączniku nr 2 do Uchwały z dnia 24.01.2012r nr I/1 dodaje nowy ust.6” – w sytuacji, gdy załącznikiem nr 2 do Uchwały nr I/1 jest tabela –podział biletów Euro 2012 dla ZPN, nie zawierająca żadnych ustępów, punktów, czy paragrafów.

                W związku z tym należy uznać, że Uchwała nr V/88 jest obarczona błędem i jako taka nie stanowi prawidłowej nowelizacji Uchwały nr I/1 z dnia 24.01.2012r.

                                                                    Z upoważnienia członków

                                                                Zarządu Podkarpackiego ZPN

                                                                       ..    Wiceprezes

                                                                           Marek Hławko