Regulamin rozgrywek

208

REGULAMIN ROZGRYWEK SENIORÓW I DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH 2010/2011


REGULAMIN ROZGRYWEK

Sezon 2010/2011 i następne

Spis treści:


 1. Rozdział I                            – Postanowienia ogólne
 2. Rozdział II                          – Boiska
 3. Rozdział III                         – Kryteria uczestników  i obowiązek klubów
 4. Rozdział IV                         – Zawodnicy
 5. Rozdział V                          – Sędziowie
 6. Rozdział VI                         – Zasady rozgrywek
 7. Rozdział VII                        – Protesty i odwołania
 8. Rozdział VIII                       – Sprawy dyscyplinarne
 9. Rozdział IX                         – Awanse i spadki
 10. Rozdział X                          – Delegaci i obserwatorzy
 11. Rozdział XI                         – Sprawy finansowe
 12. Rozdział XII                       – Postanowienia końcowe
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin Rozgrywek obowiązuje wszystkich uczestników rozgrywek mistrzowskich oraz o Puchar Polski, łącznie z osobami funkcyjnymi klubowymi i związkowymi, organizowanych i prowadzonych przez właściwy Związek Piłki Nożnej na terenie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej:

a/ Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie

b/ Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu

c/ Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie

d/ Podokręg Piłki Nożnej Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie

e/ Podokręg Piłki Nożnej Podkarpackiego ZPN w Stalowej Woli

f/ Podokręg Piłki Nożnej Podkarpackiego ZPN w Dębicy


§ 2

Zawody o mistrzostwo Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, OZPN-ów i Podokręgów PN rozgrywane są zgodnie z zasadami gry w piłkę nożną i niniejszym Regulaminem oraz:

a/ przepisami gry w piłkę nożną

b/ Uchwałą Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną”

c/ Uchwałą Zarządu PZPN nr III-39 z dnia 14 lipca 2006 roku „w sprawie statusu  zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zmian przynależności klubowej (stan prawny na dzień 29 lipca 2008 roku)

d/ Regulaminem Dyscypliny PZPN przyjęty Uchwałą Zarządu PZPN nr III/23 z dnia 30 czerwca 2005 roku (tekst jednolity – stan prawny na dzień 26 września 2008 roku)

e/ Uchwałą Zarządu PZPN nr III/ 38 z dnia 6 marca 2008 roku  „w sprawie licencji dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych”

f/ Ustawą o Bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. nr 62 poz. 504)

g/ Uchwałą Zarządu PZPN nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami – tekst jednolity z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku)

h/ Uchwałą nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku zarządu PZPN „w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi i niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych”


§ 3


Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.


§ 4


Z Regulaminem Rozgrywek winien zapoznać się każdy klub, działacze, sędziowie przed rozpoczęciem rozgrywek. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie jest argumentem w sprawach sportowych.


§ 5


 1. Zgodnie z artykułem 6 ust. 2 i art. 62, ust. 3 Ustawy z dnia 18.01.1996 roku o Kulturze Fizycznej, kluby piłkarskie uczestniczące w współzawodnictwie sportowym mogą posiadać wyłącznie formę stowarzyszenia kultury fizycznej lub sportowej spółki akcyjnej
 2. W rozgrywkach IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych nie mogą występować drużyny klubów, które decyzją Komisji Licencyjnej Podkarpackiego ZPN, OZPN lub Podokręgu PN nie otrzymały licencji na występowanie w IV lidze oraz niższych klas rozgrywkowych.
 3. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w IV lidze oraz niższych klas rozgrywkowych reguluje odrębna Uchwała Zarządu PZPN: dla III ligi Uchwała nr II/16 z dnia 9 lutego 2008 roku, dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Uchwała nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku.
 4. W  sytuacji  gdy klub decyzją właściwych organów podkarpackiego ZPN, OZPN i Podokręgu PN nie otrzyma licencji na występowanie w IV lidze oraz niższych klas rozgrywkowych albo nie przystąpi do rozgrywek, zostanie  zdegradowany do klasy niższej prawomocna decyzją organów dyscyplinarnych Związku (OZPN, Podokręgu PN) uzupełnienie klas rozgrywkowych nastąpi w oparciu o zapisy Uchwały Prezydium Zarządu PZPN nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku, oraz Uchwały Zarządu PZPN nr VIII/64 z dnia 10 maja 2007 roku.


§ 6


 1. Rozgrywki prowadzone są systemem dwurundowym jesień – wiosna.
 2. Rozgrywkami w IV lidze i o Puchar Polski na szczeblu Związku kieruje Wydział Gier podkarpackiego ZPN a w niższych klasach OZPN-y i Podokręgi PN

a/  Rozgrywki o Puchar Polski prowadzą OZPN-y w Krośnie i Jarosławiu oraz              Podokręgi PN w Rzeszowie (drużyny z Podokręgu PN  Rzeszów i Dębica) i Stalowej Woli do czasu wyłonienia zdobywcy. Półfinały i finały rozgrywek prowadzi Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.

 1. W każdym cyklu rozgrywek (sezonie) każda z drużyn rozegra z pozostałymi drużynami swojej klasy lub grupy po dwa spotkania – jedno jako gospodarz i drugie jako gość.
 2. Termin rozpoczęcia rozgrywek i terminy rozgrywania zawodów wyznacza Wydział Gier (Komisja Gier) w opracowanych przez siebie i zatwierdzonych przez właściwy Zarząd właściwego ZPN-u (Okręgu, Podokręgu) terminarzach rozgrywek.
 3. Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, OZPN lub Podokręgu PN jako organ prowadzący rozgrywki ma prawo w określonych uzasadnionych przypadkach dokonać korekty terminów rozgrywek tak rundy jesiennej jak i wiosennej.STRUKTURA ROZGRYWEK

§ 7

 1. Rozgrywki prowadzone są w następujących klasach:

– III liga grupa VIII Podkarpacko-lubelska co drugi sezon

– IV liga Podkarpacka seniorów

– klasa Okręgowa – 5 grup ( Jarosławska, Krośnieńska, Rzeszowska, Stalowo Wolska,   Dębicka)

– klasa „A”

– klasa „B”

– klasa „C”

– Puchar Polski

– rozgrywki młodzieżowe

 1. Zarządy OZPN-ów i Podokręgów PN na swoim terenie działania określą ilość grup i liczbę    drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
 2. Określą zasady awansów i spadków w klasach, w których prowadzą rozgrywki i przedstawią przed rozgrywkami Zarządowi Podkarpackiego ZPN do zatwierdzenia.
 3. Zasady awansów i spadków stanowią integralną część Regulaminu Rozgrywek.

ROZDZIAŁ  II

BOISKA

§ 8

 1. Zawody mistrzowskie i pucharowe muszą być rozgrywane tylko na boiskach odpowiadających zasadom gry w piłkę nożną oraz zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej. Boiska podlegają weryfikacji przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego oraz po każdym remoncie i zmianach modernizacyjnych dokonanych w trakcie sezonu.
 2. Protokół weryfikacji sporządza komisja wytypowana przez Wydział Gier (Komisję Gier) Podkarpackiego ZPN (OZPN, Podokręgu PN)
 3. Ważność weryfikacji określa się maksymalnie na jeden sezon rozgrywkowy. Komisja weryfikacyjna – licencyjna może jednak wcześniej unieważnić weryfikację, po stwierdzeniu braków lub niezrealizowania przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.
 4. Protokół weryfikacji boiska winien być wywieszony w szatni sędziowskiej lub innym pomieszczeniu klubowym dostępnym w czasie zawodów do wglądu: sędziom, obserwatorowi, delegatowi i osobom upoważnionym z ramienia PZPN, Podkarpackiego ZPN, OZPN lub Podokręgu PN. Drugi egzemplarz protokołu przechowuje w swoich aktach Podkarpacki ZPN, OZPN lub Podokręg PN prowadzący dane klasy rozgrywkowe.
 5. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
 6. Zawody o mistrzostwo IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych muszą być rozgrywane tylko na boiskach zweryfikowanych na dany sezon położonych w miejscu siedziby klubu, określony w jego Statucie. Boiska wraz urządzeniami towarzyszącymi muszą być zatwierdzone pod względem bezpieczeństwa przez organy do tego powołane. W uzasadnionych przypadkach ( remont boiska) na wniosek klubu za zgodą Wydziału Gier (Komisji Gier) Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN zawody mogą być rozgrywane na boiskach znajdujących się  poza miejscem siedziby klubu, jeżeli są zweryfikowane do rozgrywania zawodów w danej klasie rozgrywkowej lub wyższej.
 7. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do rozgrywek płytę  boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów, którego koszty organizacyjne pokrywa w pełni gospodarz, w tym dodatkowo koszty dojazdu drużyny gości. Nowy termin musi ustalić Wydział Gier (Komisję Gier)
 8. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych Wydział Gier dwie pierwsze kolejki z rundy wiosennej może nakazać rozegrać po zakończeniu rundy jesiennej.

ROZDZIAŁ III

KRYTERIA UCZESTNICTWA I OBOWIĄZKI KLUBÓW

§ 9


Kluby uczestniczące w rozgrywkach IV ligi i klas niższych muszą posiadać:

a/ formę prawną zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej

b/ być członkiem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

c/ licencję przyznawaną przez Komisję Licencyjną Podkarpackiego ZPN


§ 10


 1. Klub organizujący zawody oprócz przygotowania boiska do gry zgodnie z obowiązującymi zasadami gry w piłkę nożną oraz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i na płycie boiska przed w czasie i po zawodach zobowiązany jest:

a/ zabezpieczyć formularz sprawozdań wg wzoru i załączników do sprawozdań z zawodów, tylko w przypadku braku sędziów związkowych

b/ zabezpieczyć piłki do gry

c/zapewnić zawodnikom i sędziom dogodne wejście na płytę boiska, a widzom na widownię jak również łatwego i bezpiecznego opuszczenia swych miejsc. Wejście i zejście dla sędziów i zawodników z boiska do szatni musi być zabezpieczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tych osób przed ewentualną agresją widzów.

d/ powołać odpowiednią liczbę oznakowanych służb informacyjnych oraz przedstawić przed zawodami ich imienną listę sędziom, delegatowi, obserwatorowi zawodów wraz z podaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zawodów, zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku. Osoby te muszą znajdować się na obiekcie

e/ zabezpieczyć urządzenia sanitarne i szatnie dla zawodników i sędziów.

f/ zabezpieczyć opiekę medyczną lub sanitarną oraz nosze i noszowych.

g/ w  IV lidze, w klasie „Okręgowej” i „A” wydzielić 13 miejsc na zadaszonych ławkach rezerwowych dla:

– siedmiu zawodników rezerwowych

– kierownika drużyny

– lekarza i masażysty

– trenera i asystenta, którzy mogą przekazywać wskazówki (tylko jedna osoba) pozostając w strefie technicznej, wydzielonej linią obejmującą długość ławki rezerwowych plus 1 metr z każdej strony ławki oraz obszar przed ławką aż do 1 metra przed linią boczną boiska

– inna osoba wpisana do załącznika

Nazwiska tych osób (poza zawodnikami rezerwowymi) winne być wpisane na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów przed zawodami.

h/ wyznaczyć miejsca do parkowania oraz zabezpieczyć ochronę pojazdów należących do drużyny gości, sędziów, obserwatora, delegata oraz innych osób funkcyjnych Związku Piłki Nożnej.

i/ zapewnić fachową informację dla widzów przez spikera dotyczy zawodów IV ligi, dla klas niższych w miarę możliwości.

j/ udostępnić drużynom i sędziom oddzielnych, odpowiednio wyposażonych i zabezpieczonych szatni, w przypadku gdy istnieją tylko dwie szatnie muszą one być udostępnione gościom i sędziom.

k/ zapewnić bezpieczeństwo mienia drużyn, sędziów, obserwatorom i delegatów od momentu ich przybycia na obiekt sportowy do momentu ich odjazdu.

 1. Nieprzestrzeganie przez gospodarzy zawodów obowiązujących zasad wymienionych w pkt 1 spowoduje nałożenie na klub regulaminowej kary finansowej w wysokości od 300,- zł do 3 000,- zł oraz kar dyscyplinarnych

a/ w razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy oraz organizator zawodów obowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę.

b/ jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na obu drużynach i organizatorze zwodów.

 1. W przypadku nie wpisania uprawnień trenera do załącznika sprawozdania sędziowskiego i prowadzenia drużyny bez licencji klub będzie karany karą pieniężną:
 • w IV lidze:

a/ w pierwszym przypadku karą pieniężną w wysokości       -1 000,- zł

b/ w drugim przypadku karą pieniężną w wysokości              – 2 000,- zł

c/ w trzecim i kolejnych następnych przypadkach karą weryfikacji meczów walkowerem

 • w klasie Okręgowej

a/ w pierwszym przypadku karą pieniężną w wysokości       – 500,- zł

b/w drugim przypadku kara pieniężną w wysokości                              – 1 000,- zł                                     c/ trzecim i kolejnych następnych przypadkach karą weryfikacji meczów walkowerem

 • w klasie „A”

a/w pierwszym przypadku karą pieniężną w wysokości                        – 250,- zł

b/ w drugim przypadku karą pieniężna w wysokości                             – 500,- zł

 1. W sezonie 2010/2011 odstępuje się od wymogu posiadania licencji trenerskich w klasach „B” i „C”.

§ 11


 1. Każda drużyna musi mieć w składzie na boisku przez cały czas trwania meczu kapitana, wyróżniającego się od innych zawodników opaską noszoną na ramieniu. W przypadku opuszczenia boiska na stałe przez kapitana, jego funkcję przejmuje inny przez niego wyznaczony. Fakt zmiany kapitana sędzia musi odnotować w protokole z zawodów.
 2. Kapitanowie są pomocnikami sędziego w utrzymaniu dyscypliny wśród swoich zawodników. Tylko kapitanowie mogą zwracać się do sędziego w sprawach dotyczących meczu, mogą to czynić wyłącznie w przerwie w grze. Zapytania do sędziego nie mogą nosić cech podważania jego decyzji ani też jakikolwiek polemiki.
 3. Do podstawowych obowiązków  kierownika drużyny należy:

a/ dostarczenie przed rozpoczęciem zawodów sędziemu:

– wypełnionego czytelne drukowanymi literami sprawozdania z wypisanymi zawodnikami do gry ( bramkarze oznaczeni literami BR, kapitan KPT i podkreślony) oraz czytelnymi podpisami kapitana i kierownika drużyny w obecności sędziego zawodów

– kart potwierdzenia zawodników do klubu z aktualnym zdjęciem lub elektroniczne karty zawodników

– karty zdrowia zawodników z ważnymi badaniami lekarskimi

– załącznika do sprawozdania z wykazem uprawnionych osób do przebywania na ławce rezerwowych

b/ przygotowane przez kierownika drużyny gospodarzy listy służb porządkowych

c/ czytelne i prawidłowe wypełnienie kartek zmian zawodników

d/ utrzymanie dyscypliny wśród swoich osób przebywających na ławce zawodników rezerwowych

e/ wykonywanie ewentualnych poleceń sędziego w sprawach związanych z meczem

f/ udzielenie sędziemu niezbędnych informacji o ile się o nią zwróci

g/ podpisanie załącznika do protokołu z wypisanymi karami indywidualnymi oraz uwagami sędziego bez względu czy się z nimi zgadza czy nie.


ROZDZIAŁ IV

ZAWODNICY

§ 12


 1. W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych zgodnie z § 1 mogą brać udział wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN (OZPN, Komisję Gier Podokręgu PN) pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych.
 2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia, numer karty zawodnika, poprzednią przynależność klubową oraz opatrzoną pieczęcią klubową i podpisem. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście.

3. Uprawnienie do gry może otrzymać jedynie zawodnik uprzednio potwierdzony do danego klubu przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN ( Komisje Gier OZPN i Podokręgu PN)

4. Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać umowę z klubem zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) na czas określony nie krótszy niż 5 lat. Jeden z trzech egzemplarzy umowy, o której mowa powyżej musi być złożony we właściwym Związku prowadzącym dane rozgrywki.

5. W meczach o mistrzostwo danej ligi (klasy rozgrywkowej) muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego cyklu rozgrywek kończą 21 lat.

6. W każdej drużynie przez cały mecz musi brać udział:

– IV liga           –  2 zawodników młodzieżowych

– klasa „Okręgowa” – 2 zawodników  młodzieżowych

– klasa „A”     – 1 zawodnik młodzieżowy

– klasa „B” i „C” nie ma obowiązku gry zawodników młodzieżowych

Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu  16-go roku życia

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier ZPN ( Komisje Gier OZPN, Podokręgu PN) może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika reprezentanta kraju po ukończeniu 15-go roku życia, po wyrażeniu opinii Wydziału Szkolenia PZPN i Przychodni Sportowo-lekarskiej.

8. Uznaje sie, że zawody należy zweryfikować jako przegraną 0-3 walkower na niekorzyść drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na zawodnika młodzieżowego (np. ukarania czerwoną kartką, lub kontuzji po wykorzystaniu limitu zmian)

9. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 10. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt.10 i 11.

10. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych  uprawnionych dowolna liczba zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym bezwarunkowe uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce, po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika cudzoziemca w Polsce oraz otrzymania przez zawodnika zezwolenia na pracę.

11. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika cudzoziemca spoza Unii Europejskiej na okres 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz przedstawić zezwolenie na pracę. Warunkowe potwierdzenie zawodnika cudzoziemca spoza Unii Europejskiej następuje bez prawa uczestniczenia zawodnika w meczach klubu, do którego został warunkowo potwierdzony do czasu uzyskania zezwolenia na pracę.

12. W przypadku nie dostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizacje pobytu zawodnika w Polsce oraz nie przedstawienia zezwolenia na pracę  organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienia do czasu przedłożenia takiej dokumentacji oraz zezwolenia na pracę.

13. Zawodnicy cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo uprawnieni do gry jedynie na okres na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz otrzymali zezwolenie na pracę.

14. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki i jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskania zezwolenia na pracę.

15. Zawodnik cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej może być  uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący tego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie  do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dodatkowo jednego zawodnika cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika cudzoziemca w Polsce.

16. Ustala się iż w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej 8 zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

17. W celu potwierdzenia i uprawnienia zawodników cudzoziemców do gry niezbędne jest przedstawienie  certyfikatu transferowego z macierzystej Federacji.

18. W przypadku, gdy umowa transferowa stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego       ma charakter czasowy, na dalszą grę w polskim klubie, klub musi przedstawić odpowiedni aneks do umowy transferowej lub nową umowę.

19. W ramach obowiązujących w Polsce przepisów zawodnik musi przejść do innego klubu polskiego, gdy umowa transferowa stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie.

20. Zobowiązuje się kluby sportowe do dokonywania uprawnień do gry zawodników (listy podstawowe) w terminie nie przekraczającym 14 dni przed rozgrywkami.

21. Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw  nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej spoczywa na klubach. Jeżeli klub tego nie uczynił ma obowiązek poinformować o tym zawodników  aby ubezpieczyli się indywidualnie.


§ 13


 1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:

a/ jeżeli, w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar, drużyna klasy wyższej pozostali zawodnicy nie biorący udziału w meczu, to zawodnicy tej drużyny mogą brać udział w zawodach klasy niższej

b/ jeżeli, drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzowskiej więcej niż połowę meczu nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak niż trzech zawodników.

c/ zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie wyższej klasy.

d/ zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry ( przepis ten nie dotyczy bramkarzy)

2. Postanowienia pkt 1 ppkt a-c  nie dotyczą juniorów.

3. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZPN i Podkarpackim ZPN zawodnik do lat 19  może w tym samym terminie uczestniczyć w różnych zawodach swojego klubu w wymiarze czasu odpowiadającym jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do  której został zgłoszony (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).


§ 14


 1. Do protokołu sędziowskiego wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników.  Zawodnicy muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. O fakcie zmiany zawodników przed zawodami (między podstawowym składem a rezerwowym) musi być poinformowany sędzia główny zawodów i ma on obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu. W przypadku braku zgłoszenia sędziemu o zmianie zawodników przed zawodami, odpowiedzialność ponosi kierownik drużyny.
 2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu może przebywać najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelne na załączniku do sprawozdania meczowego.
 3. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze kontrastowym z kolorem koszulek, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości

a/ jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest zobowiązana założyć kostiumy o odmiennych kolorach

b/ bramkarze muszą mieć koszulki różniące się kolorem od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennego koloru

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną dla winnego klubu.

4. Obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie.

5. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy licząc od daty badania. Wszelkie poprawki w karcie zdrowia zawodnika muszą być opatrzone dodatkową pieczęcią i podpisem lekarza. W innych przypadkach karty zdrowia są nieważne.

6. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, drużyny są obowiązane do wręczenia sędziemu wypełnionych składów w protokole z wyszczególnieniem: imienia, nazwiska i daty urodzenia (lub numeru ewidencyjnego) wszystkich zawodników oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych wraz z ich funkcjami. Zaleca się wypełnienie tego dokumentu drukowanymi literami. Protokół podpisują kierownik drużyny i kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawidłowość danych.

7. Za niestaranne, nieczytelne, niewłaściwe wypełnienie sprawozdania z zawodów, za brak wpisanych numerów ewidencyjnych zawodników lub daty urodzenia klub zostanie ukarany karą regulaminową w wysokości 100,- zł

8.  Zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie może przebywać na ławce rezerwowych.

9. Kierownik drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 zawodników jednak nie mniej niż 7, każdego następnego wchodzącego do gry zawodnika musi natychmiast dopisać do sprawozdania tylko do liczby 11.

10. Zezwala się jednocześnie rozgrzewania maksymalnie po 4 zawodników rezerwowych z każdej drużyny. Na spotkaniu przedmeczowym sędzia dokładnie ustala gdzie powinni się rozgrzewać (za pierwszym sędzią asystentem lub za bramkami za reklamami) i ilu zawodników rezerwowych może rozgrzewać się jednocześnie. Wyjątkowo jeżeli miejsce na to pozwala, sędzia może zezwolić siedmiu zawodnikom z każdej drużyny, aby się rozgrzewali jednocześnie w wyznaczonym miejscu.

11. Zawodnicy rozgrzewający się muszą być ubrani libijkach odmiennego koloru.

§ 15

 1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną, książeczkę wojskową) z aktualną fotografią zgodnie z ust 2.
 2. Brak dokumentów uniemożliwiających ustalenie tożsamości zawodnika lub brak aktualnego badania lekarskiego czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie do zawodów.
 3. W przypadku gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach mistrzowskich lub pucharowych i nie może stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia, zawodnik musi przedstawić dokument tożsamości na żądanie sędziego (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolna, książeczkę wojskową itp). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
 4. Żądanie  konfrontacji można zgłosić w czasie trwania zawodów oraz w przerwie między I a II połową zawodów

a/ gdy ten fakt został zgłoszony w I połowie zawodów lub w przerwie, zawodnik musi czekać do zakończenia przerwy (do zakończenia konfrontacji)

b/ natomiast gdy została zgłoszona w II połowie, zawodnik musi poczekać do 15 minut po zawodach ( z wyjątkiem udzielania pomocy lekarskiej poza stadionem)

c/ żądanie konfrontacji można zgłaszać tylko, gdy zawodnicy są na boisku przez kapitana drużyny

 1. W przypadku nie zgłoszenia się zawodnika do zarządzonej konfrontacji w wyznaczonym przez sędziego czasie i miejscu, drużyna będzie bez dalszych dochodzeń karana walkowerem, a klub karą regulaminową:

– IV liga           – kara pieniężna                  – 1000,- zł

– klasa „Okręgowa”                                           –   700,- zł

– klasa „A”                                                    –  400,- zł

– klasa „B” i „C”                                          –  200,- zł


6. Przy konfrontacji wyłącznie mogą brać udział kierownicy lub kapitanowie drużyn.

7. W przypadku różnicy zdań w czasie konfrontacji między kierownikami lub kapitanami a sędzią zawodów, decydujące zdanie należy do sędziów, którzy podejmują jednoznaczną decyzję.

8. Zgłoszenia z żądaniem konfrontacji po zakończeniu zawodów nie mogą być przyjmowane i rozpatrywane przez sędziów.

9. Zawodnicy, którzy przebywali na boisku do zakończenia I połowy meczu zobowiązani są do nieopuszczania obiektu piłkarskiego przed rozpoczęciem II połowy meczu.

ROZDZIAŁ V

SĘDZIOWIE

§ 16

 1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN dla IV ligi, a dla klas niższych Kolegium Sędziów OZPN lub Podokręgu PN.
 2. Jeżeli z wyznaczonych trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia I asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów.
 3. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą nieobecni, kapitan gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości, prosząc go o przedstawienie kandydata do prowadzenia zawodów.
 4. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów do prowadzenia zawodów. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów. W innym przypadku o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
 5. W przypadku większej ilości sędziów związkowych zawody prowadzi sędzia mający uprawnienia do wyższej klasy rozgrywkowej, a równoległych wybrany drogą losowania.
 6. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn.
 7. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone do właściwego Związku Piłki Nożnej przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.
 8. Prowadzenie zawodów mistrzowskich lub pucharowych z jednym sędzią asystentem lub bez nich jest niedopuszczalne. W każdym przypadku braku jednego lub obu sędziów asystentów związkowych, ich funkcję muszą pełnić sędziowie przygodni, uzgodnieni przez kapitanów drużyn.
 9. Sprawozdanie z zawodów wraz załącznikami należy przesłać do biura właściwego ZPN, OZPN lub Podokręgu PN w terminie do 48 godzin od zakończenia zawodów listem poleconym.
 10. Sędziowie zawodów obowiązani są zapewnić druki sprawozdań z zawodów oraz 3 egzemplarze załączników do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi  kartkami. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów ( bez względu czy wnoszą zastrzeżenia czy też nie).
 11. Zabrania się bezwzględnie używania korektora przez kierownika drużyny oraz sędziów, którzy wypełniają sprawozdanie i załączniki zawodów. Błędnie wpisana adnotacja lub informacja powinna być przekreślona, wpisana prawidłowo obok i potwierdzona podpisem osoby dokonującej poprawki. W przypadku użycia korektora winni będą karani karą regulaminową w wysokości 100,- zł
 12. Koszty delegacji sędziowskich i obserwatora pokrywa klub będący gospodarzem zawodów.
 13. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów przybyłym sędziom i obserwatorom przysługuje  zwrot kosztów podróży oraz 50 % ekwiwalentu.


§ 17


 1. Do szatni sędziowskiej mogą wchodzić tylko na czas załatwienia niezbędnych formalności, kierownicy drużyn i kapitanowie oraz oficjalni obserwatorzy i delegaci związkowi.
 2. Przed każdym meczem sędziowie maja obowiązek sprawdzenia wszystkich dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danym obiekcie.


ROZDZIAŁ VI

ZASADY ROZGRYWEK

§ 18


 1. Rozgrywki na terenie Podkarpackiego ZPN prowadzi Wydział Gier Podkarpackiego ZPN a niższych klas rozgrywkowych Wydziały Gier OZPN-ów, Komisje Gier  Podokręgów PN.
 2. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.
 3. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:

a/ za zwycięstwo drużyna otrzymuje      – 3 punkty

b/ za mecz nierozstrzygnięty (remis)       – 1 punkt

c/ za przegrany mecz                                                   – 0 punktów

 1. Drużyny biorące udział w zawodach IV ligi i klas niższych mogą wymienić w czasie trwania zawodów 4 zawodników, spośród maksymalnie 7 wpisanych do sprawozdania. Wejście  zawodnika rezerwowego na boisko może odbywać się przy linii środkowej w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników muszą być poprzedzone wpisaniem do kartki zmian: imienia i nazwiska, numeru zawodnika umieszczonego na koszulce, czasu zmiany ( minuty gry), nazwy klubu, oraz zgłoszenie tej zmiany sędziemu asystentowi. Zawodnik, który w wyniku wymiany opuścił boisko nie ma powrotu do gry.
 2. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez  Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, OZPN i Komisje Gier Podokręgu PN i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Godziny rozpoczęcia zawodów ustala gospodarz w przedziale godzinowym od 11.00 do 18.00.
 3. Termin sobota – niedziela jest traktowany jako jeden termin w IV lidze i klasie „Okręgowej”. W klasach „A”, „B” i „C” obligatoryjnym terminem rozgrywania zawodów jest niedziela.
 4. Na podstawie terminarza, kluby pełniące role gospodarza zawodów obowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce rozpoczęcia zawodów na całą rundę rozgrywkową i powiadomić listem poleconym, priorytetowym na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów, przeciwnika i Wydział Gier Związku Piłki Nożnej, OZPN, Komisję Gier Podokręgu PN.
 5. W uzasadnionych przypadkach ustalone daty i godziny rozgrywania zawodów mogą być zmienione przez Wydział Gier, Komisję Gier na wniosek klubu. Przy zawiadamianiu należy zachować 14-dniowy termin wyprzedzenia od daty rozegrania zawodów.
 6. W przypadku zmiany terminu zawodów lub ich miejsca w czasie krótszym niż 14 dni klub musi:

a/ uzyskać zgodę na piśmie od drużyny przeciwnej podpisane przez upoważnione prawnie osoby klubu i opieczętowane pieczęcią. Wówczas klub wnioskujący o zmianę terminu zobowiązany jest wpłacić opłatę manipulacyjną w wysokości 200,- zł na konto Podkarpackiego ZPN, OZPN a kopię wpłaty załączyć do wniosku.

10. W wyjątkowych przypadkach Wydział Gier, Komisja Gier może z urzędu dokonać zmiany pierwotnego terminu meczu.

11. Przełożony mecz powinien być rozegrany przed terminem, a najpóźniej do 10 dni, od pierwotnego terminu meczu, a w żadnym przypadku nie może przypadać po zakończeniu rozgrywek

12. Wydział Gier, Komisja Gier wyznacza jednakowy dla wszystkich drużyn termin i godziny rozgrywania dwóch ostatnich kolejek sezonu rozgrywkowego.


§ 19


 1. W wypadku, gdy mimo stawienia się obu drużyn, zawody nie dojdą do skutku lub gdy zostaną przerwane  z przyczyn niezależnych od obu zespołów ( ulewa, nienadające się do gry boisko itp.) gospodarz zawodów po uzgodnieniu z przeciwnikiem zobowiązany jest wyznaczyć nowy termin  do 10 dni rozegrania zawodów i dokonać wpisu do sprawozdania z zawodów oraz zawiadomić o tym na piśmie Wydział Gier, Komisję Gier. Decyzję odnośnie nowego terminu zawodów w przypadku nie uzgodnienia  przez zainteresowane kluby lub wyznaczenie ich na zbyt odległy termin, podejmuje organ prowadzący rozgrywki.
 2. Zawody nierozegrane lub przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry z przyczyn niezależnych od organizatora zawodów i obu klubów należy je rozegrać w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później jak 10 dni od pierwotnego terminu.
 3. Do podjęcia w tej sprawie decyzji upoważniony jest Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, OZPN, Komisja Gier Podokręgu PN.
 4. Dla zawodów rozegranych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
 5. W przypadku podjęcia decyzji przez Wydział Gier lub Komisję Gier o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry, zawody dokańcza się  w nowym terminie przy zachowaniu następujących zasad:

a/ gra zostaje wznowiona od minuty, w której zawody zostały przerwane z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów

b/ zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń w zawodach przerwanych

c/ w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami,                                                                                                       – którzy nie byli zawodnikami klubu w terminie przerwania zawodów,                                  – którzy opuścili boiska w trakcie przerwania zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany oraz tych, w których barwach występują w chwili dokańczania zawodów,                                                                                                            – którzy odbywali w terminie przerwanych zwodów karę dyskwalifikacji z powodu ilości żółtych kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub innych przyczyn.

 1. Zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów  otrzyma ilość kartek  powodujących obowiązek odbywania kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbywania kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć kary w dokańczanych zawodach.


§ 20


1.Drużyna, która nie stawi się  na zawody mistrzowskie lub pucharowe z przyczyn, które Wydział Gier, Komisja Gier uzna, że wyniknęły z winy klubu ( brak transportu, niekompletny skład zespołu, brak środków finansowych itp.) klub zostanie ukarany przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny pieniężną karą regulaminową  niezależnie od przyznania walkoweru przeciwnikowi:

IV liga                                                                                                                              – w pierwszym przypadku pieniężna kara regulaminowa wynosi- 1 000,-zł

– w drugim przypadku pieniężna kara regulaminowa wynosi  – 2 000,- zł

Klasa „Okręgowa”, „A”, „B” i „C”

– w pierwszym przypadku pieniężna kara regulaminowa wynosi –  500,- zł

– w drugim przypadku pieniężna kara regulaminowa wynosi  – 1 000,- zł


2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra ogółem 3 wyznaczonych spotkań, zostanie wycofana  przez Wydział Gier, Komisję Gier z rozgrywek i  przeniesiona dwie klasy niżej  w następnym sezonie rozgrywkowym. Za samowolne wycofanie zespołu z rozgrywek klub zostanie ukarany przez Wydział Gier, Komisję Gier karą regulaminową

IV liga

– w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek        – 1 000,- zł                                                                                                                  – w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek                                       – 3 000,- zł


– klasa „Okręgowa”, klasa „A”, „B’ i „C”                                                                                 – w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek  –   500,- zł

– w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek                        – 1 000,- zł

3. Weryfikację drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

a/ w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny

b/ w przypadku rozegrania 50 % spotkań lub więcej zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkower dla przeciwnika


§ 21


 1. Wydział Gier, Komisja Gier weryfikuje zawody jako przegrane -03 vo na niekorzyść :

a/ drużyny zawieszonej (zawieszenie lub cofnięcie licencji) w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach zgodnie z § 28 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” ( późniejszymi zmianami)

b/ drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut

c/ drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6, ust. 3 i 5 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” ( z późniejszymi zmianami)

d/ drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką

e/ drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisku wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry

f/ drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami

g/ drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożenia przez klub niewiarygodnych dokumentów, bądź zdyskwalifikowany

h/ drużyny, w składzie której występował zawodnik legitymujący się nie swoim dokumentem tożsamości z fotografią lub odmawiający okazania dokumentu tożsamości na żądanie sędziego w trakcie  konfrontacji oraz w sytuacji gdy zawodnik wezwany w tej sprawie przez organ prowadzący rozgrywki nie stawi się na posiedzenie tego organu

i/ drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, w której mowa § 24 Uchwały Zarządu PZPN  z dnia 20.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną”  (późniejszymi zmianami)

j/ drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry lub liczba zawodników będzie mniejsza niż  7

k/ drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa, trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane

l/ drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył  któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody a zawody z tego powodu zostały przerwane

ł/ drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści boiska w ciągi 2 minut

m/ drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu zawierającego skład zawodników wraz z załącznikiem

n/ drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom

o/ drużyny w składzie, której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej ale w nim nie uczestniczył bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” ( z późniejszymi zmianami)

p/ drużyny, której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części  wystąpiła mniejsza liczba zawodników młodzieżowych

– w sytuacji wykluczenia (czerwona kartka) zawodnika młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełnienia do wymaganego limitu zawodników  młodzieżowców, co oznacza iż nie ma obowiązku zastępowania zawodnika seniora innym zawodnikiem młodzieżowcem

– w przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowca i uprzednim wykorzystaniu limitu zmian,  zespół występuje w zmniejszonym składzie do końca trwania zawodów

– w sytuacji, gdy drużyna rozpoczyna zawody w zmniejszonym składzie, to może uzupełnić skład seniorami jedynie do wymaganego  limitu w danej klasie rozgrywkowej, a w pozostałym zakresie młodzieżowcami. Oznacza to iż zawody w niepełnym składzie można rozegrać mając  od 7 do 9 zawodników seniorów, w tym przypadku brak na boisku zawodników młodzieżowych nie stanowi podstawy do walkoweru

– ponadto, ze względu na brak odrębnego uregulowania za zawodnika młodzieżowca należy uznać także zawodników cudzoziemców, spełniających kryteria dotyczące polskich zawodników młodzieżowych

r/ drużyny seniorów w składzie, której brał udział zawodnik, który nie ukończył 16- go roku życia, z zastrzeżeniem § 12, pkt. 7 niniejszego Regulaminu

s/ drużyny, w której grał zawodnik nie wpisany do sprawozdania sędziowskiego

2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obustronnym   walkowerem.

3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower utrzymuje się wynik  uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych  bramek  drużyny ukaranej.

4. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji

5. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami „fair play”, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie najlepszego wyniku spowoduje przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora, delegata lub innego przedstawiciela Podkarpackiego ZPN, OZPN lub Podokręgu PN podjęcie z urzędu przez odpowiednie komórki Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN następujących kar regulaminowych:

a/ pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim

b/ nakazaniem powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego na neutralnym boisku

c/ pozbawienie od 1 do 6 punktów w rozgrywkach ligowych, względnie orzeczenie punktów minusowych od 1 do 6 również w nowych rozgrywkach ligowych

6. Za wstawienie do gry w dwóch ostatnich kolejkach zawodnika nieuprawnionego lub zdyskwalifikowanego, a w wyniku przyznania drużynie przeciwnej walkoweru i 3 punktów, gdy zdobyte w ten sposób punkty pozwolą drużynie przeciwnej awansować do klasy wyższej lub utrzymać  się w tej same klasie rozgrywkowej, winna drużyna będzie karana:

a/ orzeczeniem od 5 do 10 punktów minusowych w nowym sezonie

b/ trener – zawieszeniem, pozbawieniem licencji oraz karą pieniężną  od 500 do 1 000,- zł

c/ kierownik drużyny- dyskwalifikacją i karą pieniężną od 500 do 1 000,- zł

d/ zawodnik – karą dyskwalifikacji od 1 do 6 miesięcy

 1. Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, OZPN-u, Komisja Gier Podokręgu PN ma prawo wnioskować do Wydziału Dyscypliny, Komisji Dyscypliny o nałożenie kary dyscyplinarnej w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego Regulaminu przez zawodników, działaczy i sędziów.

ROZDZIAŁ VII

PROTESTY I ODWOŁANIA

§ 22


1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w następujących zasadach:

a/  zastrzeżenia mogą dotyczyć braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów, spóźnionego przybycia  na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyn

b/ zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów. Protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zgłoszenia zastrzeżeń jak również wydane zarządzenie

c/ zastrzeżenia w sprawozdaniu sędziowskim muszą być czytelnie podpisane przez kapitana i kierownika drużyny są one wolne od opłacenia kaucji

2. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 1 mogą być także zgłoszone przez klub w drodze pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki z załączonym dowodem wpłacenia kaucji w wysokości 500,- zł.

3. Protesty po zwodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin po zawodach, przy czym kopie protestu powinny być przekazane stronie przeciwnej.

4. Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie sędziowskie w obecności sędziów, podając czytelnie imię i nazwisko oraz nazwę klubu, natomiast po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia czy nie.

5.  Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

6.  Odwołania od decyzji pierwszej instancji może być wnoszone w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

7. W przypadku nie rozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, składane do organu drugiej instancji.

8.  W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN we wszystkich rodzajach rozgrywek.

9.  Od orzeczenia wydanego przez Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN, OZPN-ów i Komisje Dyscypliny przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie.

10. Środek odwoławczy wnoszony jest na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie lub decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia stronie:

a/  odwołanie powinno zawierać oznaczenie kwestowanego orzeczenia, zarzuty przeciwko orzeczeniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody bądź okoliczności uzasadniające to żądanie

b/  do odwołania należy dołączyć kserokopię opłacenia kaucji pieniężnej. Kaucja podlega zwrotowi w razie pozytywnego rozpatrzenia odwołania.

c/  strona skarżąca może wycofać złożone odwołanie do czasu rozpoczęcia przez Zespół Orzekający Komisji Odwoławczej posiedzenia, na którym  odwołanie miało być rozpatrzone

d/  odwołanie wycofane w terminie określonym w ppkt c nie podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający Komisji Odwoławczej

e/  wniosek o wycofaniu odwołania winien mieć formę pisemną i pochodzić od osoby upoważnionej do reprezentowania strony skarżącej

f/  w przypadku skutecznego wycofania odwołania przed wyznaczeniem terminu posiedzenia Komisji Odwoławczej, na którym miała rozpatrywać odwołanie kaucja pieniężna podlega zwrotowi

11. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia kaucji pieniężnej na konto Podkarpackiego ZPN. Numer konta PKO I O/M Rzeszów 55 1020 4391 0000 6802 0063 8577 w wysokości;

– 500,- zł dla klubów IV ligi i klas niższych

– 500,- zł od osób fizycznych

12.  Odwołania złożone po upływie 14 dni i w tym terminie nie opłacone nie podlegają rozpatrzeniu.

13. Decyzje wydane w II instancji są ostateczne, ale mogą być zaskarżone w trybie kasacyjnym do Związkowego Trybunału Piłkarskiego na zasadach określonych w Rozdziale VII  Regulaminu Dyscyplinarnego  pt. „Postępowanie kasacyjne”.


ROZDZIAŁ VIII

SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 23

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

2.  Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku.

3.  Kluby posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy oddzielnie prowadzić dla każdej seniorskiej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki  oddzielne w IV lidze, V lidze (okręgowej) , klasie „A”, klasie „B”, klasie „C” oraz w Pucharze Polski.

4.  Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) zastanie automatycznie ukarany wg. następujących zasad przez Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN, Ozpn-u, Komisję Dyscypliny Podokręgu PN.Kolejność żółtych kartek


IV liga


Klasa

„Okręgowa”Klasa „A”


Klasa „B”


Klasa „C”


Dyskwalifikacja

3

60

60

50

50

50


4


1 mecz

6

120

100

80

80

80


7


1 mecz

9

200

150

150

150

150


10


2 mecze

11 i każda następna

360

360

360

360

360

1 mecz5. Jeżeli w zawodach weźmie udział zawodnik, który powinien pauzować za żółte kartki lub czerwoną kartkę na skutek błędnego obliczenia kierownika drużyny, to mecz zostanie zweryfikowany walkowerem dla drużyny przeciwnej oraz karą regulaminową za udział w grze zawodnika nieuprawnionego, lecz zawody te będą zaliczone temu zawodnikowi do odbywane kary. Kara regulaminowa w tym przypadku znajduje się w § 15 pkt. 5.

6.  Kary pieniężne wymienione w punkcie 4 należy uiścić na konto Podkarpackiego ZPN, OZPN-ów w Jarosławiu i Krośnie.

7.  Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego z gry – czerwona kartka zostanie automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w żadnych zawodach mistrzowskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydanie decyzji przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny.

8. Zawodnik, który w czasie zawodów o Puchar Polski zostanie wykluczony przez sędziego z gry (czerwona kartka) zostanie automatycznie zawieszony i nie może brać udziału w żadnych zawodach o Puchar Polski do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny.

9. Zawodnik, który został ukarany  żółtymi kartkami w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu Związku, OZPN lub Podokręgu pauzuje:

a/ 2 żółta kartka              – 1 mecz

b/ 4 żółta kartka              – 2 mecze

c/  7 żółta kartka              – 2 mecze i kara pieniężna w wysokości 100,- zł

d/  żółte kartki otrzymane przez zawodników I etapu Pucharu Polski na szczeblu Związku PN zostają anulowane

e/ kary dyskwalifikacji za żółte lub czerwone kartki zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związku PN wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski.

10.  Zawodnika zdyskwalifikowanego nie wolno wpisywać do sprawozdania z zawodów jeżeli nawet miałby być zawodnikiem rezerwowym i nie wchodzić do gry pod karą grzywny:

– IV liga                                          – 500,- zł

– klasa „Okręgowa”     – 300, zł

– klasa „A”                     – 200,- zł

– klasa „B” i „C”           – 100,- zł

11.  Wszystkie udzielone żółte i czerwone kartki podczas zawodów mistrzowskich lub pucharowych, otrzymanych także w zawodach niedokończonych wlicza się zawodnikowi.

12. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych za żółte kartki do czasu wykonania stosownej kary pieniężnej ( po 3, 6 , 9 ż.k.) zawodnik traci uprawnienia do gry i nie może uczestniczyć w spotkaniach mistrzowskich i pucharowych. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania przelewu lub osobista wpłata do kasy Podkarpackiego ZPN. Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania za pośrednictwem faxu do organu prowadzącego rozgrywki dowodu wpłaty za żółte kartki. Nie wykonanie powyższego rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.

13. Klasa „Okręgowa” „A”, „B” i „C” kary pieniężne za żółte kartki regulują po zakończeniu rudy rozgrywkowej.

14. Kara dyskwalifikacji w rozgrywkach mistrzowskich wymierzona ilością meczów lub czasową do 3 miesięcy musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich w żadnej klasie rozgrywkowej (wyższej lub niższej) w danym klubie. Może natomiast występować w rozgrywkach o Puchar Polski. Zawodnikowi nie wlicza się do wykonania kary dyskwalifikacji za żółte  lub czerwone kartki w meczu, którego termin ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn ( np. został przełożony na inny termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nieprzybycia jednej z drużyn).

15. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienie w rozgrywkach o Puchar Polski musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach pucharowych. Może zaś występować w rozgrywkach mistrzowskich.

16. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.

17. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowa a nie wykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.

18. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo (zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów). Górna granica dyskwalifikacji ilościowej wynosi 10 meczów.

19. Do czasu kary dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między rundami. Przyjmuje się iż okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca następnego roku.

20. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu ma obowiązek sprawdzić w macierzystym Związku Piłki Nożnej jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeżeli zawodnik takie posiada, lub przyjmujący go, winien uwzględnić je w swojej ewidencji wg. następujących zasad:

a/ jeżeli zmiana barw klubowych następuje z klasy równorzędnej do równorzędnej to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tą samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas w klubie, w który występował.

b/ gdy zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej lub odwrotnie to kartki żółte, które otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.

21. Otrzymaną przez zawodnika w ostatniej kolejce 4, 7, 10 żółtą kartkę, która dyskwalifikuje zawodnika w pierwszej kolejce nowego sezonu, klub zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej jak za 6, 9, 11 lub kolejną żółtą kartkę Związkowi prowadzącemu rozgrywki.

22. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.


ROZDZIAŁ  IX

AWANSE   I   SPADKI

§ 24

1. W rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, OZPN i Podokręgi PN kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje:

a/ liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami

b/ przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

c/ przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

d/ przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

e/ przy dalszej równości większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu

f/ w przypadku gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły, których kolejność decyduje o spadku stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b, c,  jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe mecz i rewanż według obowiązującej reguły UEFA w rozgrywkach pucharowych.

3. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt, 2, ppkt a, b, c, d, e.


§ 25


 1. Drużyny, które zajmą I i II miejsce w rozgrywkach IV ligi awansują bezpośrednio do III ligi.
 2. Z IV ligi spadają 3 zespoły, które zajmą 3 ostatnie miejsca w tabeli oraz dodatkowo tyle drużyn, ile spadnie z III ligi do naszej grupy rozgrywkowej IV ligi.
 3. Do IV ligi awansują mistrzowie 5 grup klasy „Okręgowej”.


ROZDZIAŁ   X

DELEGACI    I  OBSERWATORZY

§ 26


1. Obserwatorów na zawody IV ligi wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN a klas niższych wyznacza Kolegium Sędziów OZPN i Podokręgów PN na wybrane zawody.

2. Kluby mogą występować  pisemnie do kolegium Sędziów właściwego ZPN, OZPN, Podokręgu PN o dodatkowe obserwacje ( także w meczach wyjazdowych) pod warunkiem, że zadeklarują rozliczenie delegacji obserwatora.

3. Delegatów na wybrane mecze wyznacza Wydział Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich Podkarpackiego ZPN. Kluby mogą występować pisemnie o dodatkowe wyznaczenie delegata (także w meczach wyjazdowych) pod warunkiem, że zadeklarują rozliczenie delegacji.

4. Koszty delegacji delegatów na zawody pokrywa właściwy ZPN, OZPN i Podokręg PN.

5. Do obowiązków obserwatorów należy ocenić pracę sędziów oraz pełnienie obowiązków delegata, gdy nie jest on obecny na zawodach.

6. Delegat sprawuje nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem i organizacją zawodów.

7. Delegat legitymuje się wydanym przez Podkarpacki ZPN dokumentem upoważniającym go do swobodnego poruszania się po terenie całego obiektu sportowego

8. Przed każdym meczem delegat (obserwator) mają obowiązek sprawdzenia wszystkich dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danym obiekcie.

9. Wszystkie osoby funkcyjne uczestniczące w zawodach zobowiązane są do przestrzegania wydanych poleceń delegata (obserwatora) bieżącego usuwania niedociągnięć w zakresie organizacji i bezpieczeństwa przebiegu zawodów.

10. Gospodarz zawodów na polecenie delegata (obserwatora) zobowiązany jest do zorganizowania narady z udziałem przedstawicieli obu zespołów, służb porządkowych oraz sędziego.

11. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do dostarczenia delegatowi (obserwatorowi) po zawodach informacji o organizacji zawodów wg przekazanego wzoru przez organ prowadzący rozgrywki.

12. Sprawozdanie delegata (obserwatora) musi być wysłane 24 godziny po zawodach pocztą elektroniczną lub osobiście do Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN.

13. W przypadku poważnego zakłócenia porządku na obiekcie delegat (obserwator) musi natychmiast powiadomić Podkarpacki ZPN, OZPN, Podokręg PN prowadzący rozgrywki najpóźniej następnego dnia po zawodach.

ROZDZIAŁ   XI

SPRAWY  FINANSOWE

§ 27

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach obowiązane są wnieść opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach na rzecz organu prowadzącego rozgrywki.

2. Oplata za uczestnictwo w rozgrywkach oraz składka członkowska na rzecz Podkarpackiego ZPN dokonywana jest przed rozpoczęciem rozgrywek.

3. Wysokość składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiego ZPN wynosi 50,- zł rocznie

4. Opłata za uczestnictwo w rozgrywkach wpłacana jest odpowiednio na konto Podkarpackiego ZPN ( Podokręgi PN w Rzeszowie, Dębicy i Stalowej Woli) oraz na konto OZPN-ów w Krośnie i Jarosławiu w następującej wysokości:

– kluby IV ligi                                – 1000,- zł

– kluby klasy „O”                         –   800,- zł

– kluby klasy „A”                         –   700,- zł

– kluby klasy „B”                         –   600,- zł

– kluby klasy „C”                         –   500,- zł


ROZDZIAŁ  XII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 28


1. Organ prowadzący rozgrywki może przenieść 1-2 kolejki z rundy wiosennej na terminy jesienne po zakończeniu I rundy rozgrywek.

2. Organ prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed zawodami, w czasie ich trwania i po zawodach organizowanych przez klub.

§ 29

1. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym Regulaminie  z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN.

2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygnięć wszystkich spraw nie objętych w Regulaminie przysługuje Zarządowi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

3. Regulamin obowiązuje na sezon 2010/2011 oraz na dalsze.


REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH

Sezon 2010/2011 i następne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


 1. Niniejszy Regulamin Rozgrywek reguluje zasady prowadzenia rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klas młodzieżowych przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, Wydziały Gier OZPN-ów i Komisje Gier Podokręgów PN.

§ 2


 1. Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.
 2. Podkarpacki ZPN prowadzi rozgrywki w następujących klasach:

– I Podkarpacka Liga Juniorów Starszych

– I Podkarpacka Liga Juniorów Młodszych

– II Podkarpacka Liga Juniorów Starszych

– II Podkarpacka Liga Juniorów Młodszych

– Podkarpacka Liga Trampkarzy Starszych

– Podkarpacka Liga Trampkarzy Młodszych

– Podkarpacka Liga Młodzików Starszych

– Podkarpacka Liga Młodzików Młodszych

3. W rozgrywkach I i II PLJ starszych i młodszych klasy rozgrywkowe będą liczyć po 14 drużyn. W pozostałych klasach rozgrywkowych ilość grup i ilość drużyn ustalają organy prowadzące rozgrywki w zależności od ilości zgłoszeń.


§ 3.


 1. Rozgrywki prowadzone będą na podstawie niniejszego Regulaminu, terminarza rozgrywek, w oparciu miedzy innymi o:

a/  Przepisy gry w piłkę nożną

b/ Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku „W sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną”

c/ Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 29.06.1998 rok „W sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zmian przynależności klubowej (tekst jednolity z dnia 29.07.2008 rok z późniejszymi zmianami)

d/ Uchwałę Zarządu PZPN nr III/20 z dnia 8.06.2000 „Zasady regulujące stosunki pomiędzy

klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora ( tekst jednolity z dnia 3 i 7 lipca 2008 rok

e/ Regulamin Dyscypliny PZPN przyjęty Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 26.09.2008 rok (tekst jednolity)

f/ Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych PZPN

g/ Uchwała Zarządu PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych.

BOISKA

§ 4.

 1. Zawody muszą być rozgrywane na boiskach o nawierzchni trawiastej i uznanych za odpowiednie do gry w danej klasie.
 2. Weryfikacje boisk przeprowadza właściwy terenowo ZPN przed rozpoczęciem rozgrywek.

a/ Zawody muszą być rozgrywane na boiskach zweryfikowanych na dany sezon w miejscowości siedziby klubu określonej w jego Statucie.

 1. Jeden egzemplarz protokołu weryfikacji boiska winien być wywieszony w pokoju sędziowskim lub innym pomieszczeniu klubowym dostępnym do wglądu osobom upoważnionym z ramienia Podkarpackiego ZPN, OZPN i Podokręgu PN w czasie zawodów, drugi egzemplarz przechowuje właściwy organ terenowy.
 2. Przy samodzielnych klubach młodzieżowych (bez seniorów) klub musi posiadać aktualne przyznanie licencji, która powinna udostępniona prowadzącym sędziom zawody.
 3. Klub, będący gospodarzem jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie boiska do zawodów.
 4. Klub, który nie dopełni tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa koszty związane z przejazdem na nieodbyte zawody.
 5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegrania spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na boisko zweryfikowane dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej.
 6. Boiska w kategorii trampkarz starszy i młodszy grają na boiskach pełno wymiarowych i w składach 11-to osobowych
 7. Boiska w kategorii młodzik starszy i młodszy: grają na boiskach o skróconych polach gry boiska pełnowymiarowego (bramki o wymiarach 5×2 m ustawione na linii pola karnego boiska pełno wymiarowego.


UCZESTNICY   ZAWODÓW

§ 5

 1. W rozgrywkach mogą brać udział włącznie zawodnicy uprawnieni do gry przez Wydział Gier, Komisję Gier macierzystych ZPN, do tej klasy rozgrywkowej lub wyższej pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych.
 2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia, numer karty ewidencyjnej (karty elektronicznej) , poprzednią przynależność klubową oraz rodzaj transferu.
 3. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście zgłoszeń.
 4. Dokonanie zgłoszeń zawodników celem ich uprawnienia do gry powinno nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek danej ligi rozgrywkowej.
 5. Uprawnieni zawodnicy muszą posiadać aktualną i ważną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry. Karta zdrowia jest ważna 6 miesięcy od daty badania. Kartę zdrowia należy bezwarunkowo okazać bez wezwania sędziemu.
 6. Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem) pozwalający stwierdzić tożsamość, który należy okazać na żądanie sędziemu oraz na żądanie oficjalnym organom prowadzącym rozgrywki.
 7. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach na wezwanie sędziego zobowiązany jest do wzięcia udziału w konfrontacji celem sprawdzenia jego tożsamości.
 8. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.
 9. W przypadku nie wpisania uprawnień trenera do złącznika do sprawozdania sędziowskiego i prowadzenia drużyny bez licencji klub będzie karany:

–  w I i II lidze juniorów starszych i młodszych

a/ w pierwszym przypadku karą pieniężną w wysokości            – 200,- zł

b/ w drugim przypadku karą pieniężną w wysokości                – 300,- zł

c/ w trzecim i następnych przypadkach karą weryfikacji meczów walkowerem

– w klasie „Okręgowej” juniorów starszych

a/ w pierwszym przypadku karą pieniężną w wysokości            – 100,- zł

b/ w drugim przypadku karą pieniężną w wysokości                – 2 00,- zł

c/ w trzecim i następnych przypadkach karą weryfikacji meczów walkowerem

§ 6

 1. Określenie „zawodnik nieuprawniony do gry” używa się wtedy gdy wystąpi przynajmniej jeden z niżej określonych przypadków:

a/ zawodnik w ogóle nie został zgłoszony do danej klasy rozgrywkowej

b/ w zawodach uczestniczył zawodnik, który w tym czasie powinien odbywać karę zawieszenia lub dyskwalifikacji

c/ zawodnik, który wystąpił w zawodach i przekroczył limit wieku dla danej kategorii wiekowej lub limit czasu gry

d/ zawodnik, który wystąpił w zawodach nie został wpisany do sprawozdania sędziowskiego zawodów

§ 7

 1. Każdy zawodnik (junior) uprawniony do gry w seniorach, który rozegrał w drużynie seniorów więcej niż połowę meczu podlega rygorom określonym w § 4, ust. 1, pkt. 2 i 4 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną”
 2. Zawodnik traci prawo do gry w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał więcej niż połowę czasu gry w określonym w § 4, ust.1, pkt. 4 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN „ w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną”. Stosując powyższy przepis zawodnik do lat 19, którego łączny czas gry został określony w § 4, ust.1, pkt. 5 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN „ w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” może uczestniczyć w różnych zawodach swojego klubu w wymiarze czasu odpowiadającym jednym zawodom w klasie rozgrywkowej, do której został zgłoszony (przepis nie dotyczy bramkarzy, ale na tej pozycji w tych spotkaniach).


§ 8

 1. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić 7-miu zawodników w tym bramkarza, bez prawa powrotu ( juniorzy i trampkarze). Młodzik starszy i młodszy w trakcie spotkania może wymienić dowolną ilość zawodników wpisanych do protokołu. Obowiązuje system hokejowy bez przerywania gry. Zmiany winny być dokonywane przy środkowej linii boiska.
 2. Po tym jak sprawozdanie meczowe zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje:

a/ jeżeli, którykolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z zawodników  rezerwowych. Zastąpienie pomniejszy liczbę zawodników rezerwowych

b/ jeżeli, którykolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona

c/ jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zwodach z jakiejkolwiek przyczyny to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić po dopisaniu go do sprawozdania z zawodów

 1. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery w wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniając ich widoczność nawet z dalszej odległości.

a/ jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych kolorach

b/ bramkarze muszą mieć koszulki różniące się kolorem od koszulek obu drużyn

Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennego koloru.


ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK


§ 9.


 1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania sędziowskiego (L.p) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole.
 2. Przed zawodami kierownik drużyny zobowiązany jest do czytelnego (drukowanymi literami) wypełnić załącznik do sprawozdania, dotyczącego składu zespołu. Należy podkreślić kapitana drużyny i oznaczyć literami kpt.
 3. Na ławce zawodników rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi może przebywać:

– trener

– asystent trenera

– kierownik drużyny

– lekarz

– masażysta

Nazwiska tych zawodników winny być wpisane na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce zawodników rezerwowych spoczywa na sędziach zawodów.

 1. Za niestaranne, nieczytelne, niewłaściwe wypełnienie sprawozdania z zawodów, za brak wpisanych numerów ewidencyjnych zawodników lub daty urodzenia, klub zostanie ukarany karą regulaminową wysokości 100,- zł.
 2. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce zawodników rezerwowych.
 3. Trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego w czasie zawodów z ławki zawodników rezerwowych nie może na niej zasiadać po wydaniu orzeczenia dyskwalifikacji  przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny Podokręgu PN.
 4. Kierownik drużyny, może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7, a każdego następnego wchodzącego do gry zawodnika musi natychmiast dopisać do sprawozdania

a/  w przypadku przystąpienia drużyny do zawodów w niepełnym 7 osobowym składzie, kierownik drużyny może uzupełnić skład drużyny do ilości 11 zawodników przez cały okres trwania zawodów


b/ w przypadku przystąpienia drużyny do zawodów w składzie 11 osobowym, sędzia zawodów nie zezwoli na dopisanie do sprawozdania meczowego zawodników rezerwowych po rozpoczęciu zawodów

 1. Przy zmianie zawodnika należy posługiwać kartką zmian, którą należy wręczyć sędziemu asystentowi.


§ 10.


 1. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień-wiosna.
 2. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami po dwa spotkania:

– u siebie jako gospodarz

– u przeciwnika jako gość

3. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku:

– za zwycięstwo   – 3 punkty

– za remis                              – 1 punkt

– za przegraną                     – 0 punktów

4. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

§ 11


 1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, OZPN, Komisję Gier Podokręgu PN i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Godziny rozpoczęcia zawodów ustala gospodarz w przedziale godzinowym od 11.00 do 18.00.
 2. W rozgrywkach drużyn młodzieżowych obowiązującym terminem jest sobota, chyba, że Wydział Gier, Komisja Gier postanowi inaczej.
 3. O zmianie terminu gospodarz zawodów powiadomi 21 dni przed meczem Wydział Gier, Komisję Gier oraz przeciwnika listem poleconym lub priorytetowym.
 4. Zmiana terminu zgłoszona na piśmie do organu prowadzącego rozgrywki musi mieć zgodę drużyny przeciwnej w terminie krótszym niż 21 dni przed terminem zawodów, uważa się dzień poprzedzający zawody). Wówczas, klub wnioskujący o zmianę terminu zobowiązany jest  wpłacić opłatę manipulacyjną w wysokości 100,- zł na konto Podkarpackiego ZPN lub organu prowadzącego rozgrywki a kopię wpłaty załączyć do wniosku. Nie dopuszcza się zmiany terminu i godziny zawodów w czasie krótszym niż 14 dni.
 5. Juniorzy mają prawo grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie uzgodnionych przypadkach, Wydział Gier, Komisja Gier może uprawnić do gry zawodnika reprezentanta kraju po ukończeniu przez niego 15 roku. W razie istnienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia PZPN i Przychodni Sportowo-lekarskiej.
 6. Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć tylko w dwóch drużynach swojego klubu w wymiarze czasu odpowiadającego jednym zawodom w klasie rozgrywkowej, do której został zgłoszony ( przepis ten nie dotyczy bramkarzy ale tylko gry na tej pozycji w tych spotkaniach) Uchwała nr IV/44 z dnia 20.12.2002 roku Zarządu PZPN:

a/ jeżeli zawodnik, który został zgłoszony do juniorów starszych, których czas gry wynosi 90 minut, wtedy zawodnik może uczestniczyć w tym samym terminie w dwóch drużynach swojego klubu w łącznym czasie nie przekraczającym czasu pojedynczych zawodów.

b/ jeżeli zawodnik, który został zgłoszony do drużyny juniorów młodszych, których czas gry wynosi 80 minut, wtedy zawodnik może uczestniczyć w tym samym terminie w dwóch drużynach swojego klubu i nie może grać łącznie więcej jak 80 minut

c/ jeżeli zawodnik, który został zgłoszony równocześnie do drużyny juniorów starszych i młodszych wtedy zawodnik może uczestniczyć w tym samym terminie w dwóch drużynach swojego klubu  może grać więcej niż 80 minut.

 1. Powołanie więcej niż trzech zawodników jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji młodzieżowej ZPN, OZPN, Podokręgu PN, względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin wyznaczony przez Wydział Gier, Komisję Gier na wniosek zainteresowanego klubu.
 2. Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.
 3. Zawodnik, który na skutek kontuzji nie stawi się na zgrupowanie zobowiązany jest do przestawienia zaświadczenia o niezdolności do gry.

10. Zawodnik powołany do zespołów w/w reprezentacji, ale w nich nie uczestniczy, nie mając zgody kierownictwa Związku Piłki Nożnej lub lekarza kadry nie może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich pod rygorem orzeczenia walkoweru.

11. Jeżeli klub ma dwie drużyny w trampkarzach starszych, młodszych oraz młodzik starszy i młodszy, zawodnik nie może występować w drugiej drużynie w następnym dniu. Przerwa pomiędzy zawodami musi wynosić 48 godzin.


§ 12

Czas trwania zawodów:

– junior starszy                                             2 x 45 minut z 10 minutową przerwą

– junior młodszy                           – 2 x 40 minut z 10 minutową przerwą

– trampkarz starszy                     – 2 x 40 minut z 10 minutową przerwą

– trampkarz młodszy                  2 x 35 minut z 10 minutową przerwą

– młodzik starszy                         – 2 x 30 minut z 10 minutową przerwą

– młodzik młodszy                      – 2 x 30 minut z 10 minutową przerwą


KARY   I   PRZEWINIENIA


§ 13


 1. Wydział Gier, Komisja Gier zweryfikuje zawody jako przegrane 0 – 3 vo na niekorzyść:

a/ drużyny zawieszonej (zawszenie lub cofnięcie licencji)  w prawach członkowskich lub uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” ( późniejszymi zmianami)

b/ drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut

c/ drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6, ust. 3 i 5 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” (z późniejszymi zmianami)

d/ drużyny, gospodarza jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką

e/ drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie  powtórnego jej wtargnięcia i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry

f/ drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami

g/ drużyny, której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów bądź zdyskwalifikowany

h/ drużyny, w składzie której występował zawodnik legitymujący się nie swoim dokumentem tożsamości z fotografią lub odmawia okazania dokumentu tożsamości na żądanie sędziego w trakcie konfrontacji oraz w sytuacji, gdy zawodnik wezwany  w tej sprawie przez organ prowadzący rozgrywki nie stawi się na posiedzenie tego organu

i/ drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej

j/ drużyny, która przed zakończeniem zawodów samowolne opuści boisko do gry  klub będzie karany karą pieniężną w wysokości 500,- zł

k/ drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane

l/ drużyny, której kibic przed, lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego tytułu zostały przerwane

ł/ drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut

m/ drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu zawierającego skład zawodników wraz z załącznikiem

n/ drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom

o/ drużyn, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej ale w nim nie uczestniczył bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną „ (z późniejszymi zmianami)

p/ drużyny, w której grał zawodnik nie wpisany w sprawozdaniu sędziowskim

 1. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
 2. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower, utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
 3. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punków w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
 4. podjęcie z urzędu przez odpowiednie komórki Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN następujących kar regulaminowych:

Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem sprzeczna z zasadami „fair play”, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora, delegata lub innego przedstawiciela Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN


a/ pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów i bramek  w konkretnym meczu mistrzowskim

b/ nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego na neutralnym boisku

c/ pozbawienie od 1 do 6 punktów w rozgrywkach ligowych, względnie orzeczenie punktów minusowych od 1 do 6 również w nowych rozgrywkach ligowych

 1. Za wstawienie do gry w dwóch ostatnich kolejkach zawodnika nieuprawnionego lub zdyskwalifikowanego, a w wyniku przyznania drużynie walkoweru i 3 punktów, a zdobyte w ten sposób punkty pozwolą drużynie przeciwnej awansować do klasy wyższej lub utrzymać się w tej samej klasie rozgrywkowej, winna drużyna będzie karana:

a/ orzeczeniem od 5 do 10 punktów minusowych w nowym sezonie

b/ trener zawieszeniem, pozbawieniem licencji oraz karą pieniężną w wysokości od 500,- do 1 000,- zł

c/ kierownik drużyny dyskwalifikacją, karą pieniężną w wysokości 500,- do 1 000,- zł

d/ zawodnik karą dyskwalifikacji od 1 do 6 miesięcy

 1. Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, OZPN, Komisja Gier Podokręgu PN ma prawo wnioskować do Wydziału Dyscypliny o nałożenie kar dyscyplinarnych w przypadku naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego Regulaminu.


§ 14

 1. Za przewinienia zawodnika na boisku, stosuje się żółte i czerwone kartki jak w seniorach. W kategorii młodzik wykluczenia są czasowe 3, 5 i 10 minut (niebieskie kartki)


Liczba żółtych kartek

Dyskwalifikacja

4 żółta kartka

1 spotkanie

7 żółta kartka

1 spotkanie

10 i każda następna żółta kartka

2 spotkania


 1. Drużyna, której zawodnik został ukarany wykluczeniem z gry nie może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.

Uwaga: kluby nie płacą kar finansowych za żółte kartki.

 1. Za ważniejsze przewinienia za usunięcie z boiska (czerwona kartka) stosuje się kary jak zawodnikom seniorom.
 2. Zawodnik ukarany odsunięciem od gry musi odbyć karę nałożoną przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny, tej klasie, w której nastąpiło przewinienie. Do czasu odbycia kary, zawodnik nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich.
 3. Jeżeli w zawodach weźmie udział zawodnik, który powinien pauzować za żółte lub czerwoną kartkę na skutek błędnego obliczenia kierownika drużyny, to zawody zostaną zweryfikowane walkowerem dla drużyny przeciwnej oraz karą regulaminową za udział w grze zawodnika nieuprawnionego, lecz zawody będą zaliczone temu zawodnikowi do odbywanej kary.


§ 15


 1. Klub, którego drużyna nie stawi się na zawody mistrzowskie, które Wydział Gier , Komisja Gier uzna, że wynikły z winy klubu ( brak transportu, niekompletny skład zespołu, brak środków finansowych itp.) zostanie ukarany przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny karą regulaminową w wysokości 300,- zł, niezależnie od przyznania walkoweru przeciwnikowi.
 2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra ogółem 3 wyznaczonych spotkań, zostanie wycofana przez Wydział Gier, Komisję Gier z rozgrywek.
 3. Za samowolne wycofanie zespołu z rozgrywek klub zostanie ukarany przez Wydział Dyscypliny, Komisje Dyscypliny karą regulaminową w wysokości:

a/ 500,- zł w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek

b/ 1000,- zł w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek

 1. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

a/ w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny

b/ w przypadku rozegrania 50 % spotkań lub więcej zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych zawodach przyznaje się walkowery dla przeciwników


OBOWIĄZKI   GOSPODARZA


§ 16


 1. Klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, instruktorów i zawodników.
 2. Za przekroczenia i wykroczenia zawodników, trenerów, instruktorów stosuje się sankcje określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN.
 3. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia porządku przed, w czasie i po  zakończonych zawodach

a/ zapewnienie wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów

b/ zapewnienie wygodnego i bezpiecznego dojścia do widowni jak i również łatwego jej opuszczenia

c/ zapewnienie opieki sanitarnej i medycznej

d/ gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu na wypadek zaistnienia konieczności odwiezienia zawodników lub innych osób do szpitala

 1. Klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników. Podkarpacki ZPN nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki przed, w czasie trwania jak i po zakończeniu zawodów.

AWANSE   I   SPADKI


§ 17

 1. Do I Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych awansuje mistrz i wicemistrz  II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych.
 2. Z I Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych spadają 2 ostatnie zespoły, 13 i 14 miejsca.
 3. Z II Podkarpackiej Ligi Juniorów starszych spadają 5 ostatnie zespoły :10, 11, 12, 13 i 14 miejsca
 4. Do II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych awansują mistrzowie klas „okręgowych”: Rzeszowa, Krosna, Jarosławia, Stalowej Woli i Dębicy
 5. Równocześnie do I i II ligi awansują drużyny juniorów młodszych z tych klubów, które awansowały w kategorii junior starszy. Kluby nie posiadające juniorów młodszych ich drużyny juniorów starszych nie maja prawa awansu.
 6. Z I i II ligi spadają drużyny juniorów młodszych tych klubów, z których spadają juniorzy starsi.
 7. W innych grupach młodzieżowych prowadzonych przez Wydział Gier, Komisję Gier zasady awansów i spadków ustalą organa prowadzące rozgrywki.


§ 18

 1. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

1.1 przy dwóch zespołach:

a/ liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami

b/ przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

c/ przy dalszej równości, wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

d/ przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

e/ przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

f/ w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły  zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli a także zespoły, których kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach: a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe mecz i rewanż. Gospodarza pierwszego meczu WG wyłoni drogą losowania.

 1. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. 11 w punktach: a, b, c, d oraz e.


PROTESTY I ODWOŁANIA

§ 19

 1. Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów mogą być wnoszone do Wydziału Gier, Komisji Gier i Wydziału Dyscypliny, Komisji Dyscypliny jako I instancji. II instancją  jest Komisja Odwoławcza Podkarpackiego ZPN.
 2. Protesty do I instancji należy przesyłać w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów.
 3. Odwołanie wnoszone do II instancji należy przesłać najpóźniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjęcia decyzji w I instancji.
 4. Do składania protestu i odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto Podkarpackiego ZPN kaucji protestacyjnej w wysokości 500,- zł.
 5. Protesty i odwołania niepotwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestacyjnej nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja protestacyjna przepada, zaś w przypadku uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi.
 6. Decyzje wydane w II instancji są ostateczne, ale mogą być zaskarżone w trybie kasacyjnym do Związkowego Trybunału piłkarskiego na zasadach określonych w Rozdziale VII Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN pt. „Postępowanie kasacyjne”.
 7. W przypadku ujawnienia się nowych okoliczności nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów PZPN może być złożony wniosek o wznowienie postępowania.
 8. Wniosek taki do organu dyscyplinarnego, który wydał prawomocne orzeczenie, może skierować jedynie rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, działając z urzędu lub na prośbę stron postępowania.

SĘDZIOWIE


§ 20


 1. Sędziów i obserwatorów do prowadzenia zawodów obsadzają Kolegia Sędziów Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN. Obsadę delegatów dokonuje Wydział Bezpieczeństwa. Sędziów i obserwatorów zawodów  opłacają kluby będące gospodarzem zawodów. Delegatów opłacają Związki Piłki Nożnej.
 2. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia z jakichkolwiek powodów będzie nieobecny, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do przeprowadzenia zawodów.
 3. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego głównego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów. W przypadku obecności większej liczby sędziów związkowych, zawody prowadzi sędzia posiadający uprawnienia do wyższej klasy rozgrywkowej. Jeżeli więcej niż jeden sędzia posiadają uprawnienia do tej samej klasy rozgrywkowej, między nimi przeprowadzone będzie losowanie. Taki wybór musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów, własnoręcznymi podpisami kapitanów obu drużyn. Za dostarczenie w ciągu 48 godzin do właściwego ZPN sprawozdania z tych zawodów, odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. Sędzia główny ma również obowiązek wysłać lub dostarczyć sprawozdanie z zawodów wraz z załącznikiem w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia zawodów do odpowiedniego ZPN prowadzącego rozgrywki. Nie spełnienie w/w wymogów skutkować będzie konsekwencjami dyscyplinarnymi.
 4. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom i obserwatorów przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.


POSTANOWIENIA   KOŃCOWE


§ 21


 1. Opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach dokonywane są przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. Drużyny młodzieżowe wnoszą opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach na rzecz organu prowadzącego rozgrywki w wysokości 100,- zł


§ 22


Organ prowadzący rozgrywki może przenieść 1-2 kolejki z rudy wiosennej na terminy po  zakończeniu I rundy rozgrywek.


§ 23


 1. Organ prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez klub.
 2. W czasie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym Regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN.
 3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nie ujętych w Regulaminie przysługuje Zarządowi Podkarpackiego ZPN.